Match #215457Taneriko


Riko
1027 1308
2-3
1-3
3:6
Goals
0:2
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: TSL 11/21
Round: TSL
Group: 1
Win Prediction 0.7 : 1.3

Votes about Riko from Taneriko
No Votes !

Votes about Taneriko from Riko
No Votes !