Match #214462Riko


Taneriko
1215 1198
2-1
3-4
5:5
Goals
1:1
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: TSL 10/21
Round: TSL
Group: 1
Win Prediction 1 : 1

Votes about Taneriko from Riko
No Votes !

Votes about Riko from Taneriko
No Votes !