Match #194075Riko


Taneriko
873 1000
2-1
4-1
6:2
Goals
2:0
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: ASL3
Round: ASL3
Group: 1
Win Prediction 0.9 : 1.1

Votes about Taneriko from Riko
No Votes !

Votes about Riko from Taneriko
No Votes !