Match #185019Kokoriko


iron
514 792
2-3
0-5
2:8
Goals
0:2
Wins
Ranking: AMIGASWOSON
Tournament: ASL5 b
Round: ASL 5 b
Group: 1
Win Prediction 0.7 : 1.3

Votes about iron from Kokoriko
No Votes !

Votes about Kokoriko from iron
No Votes !